Logo-200
  • Veilig betalen met iDEAL
  • Gratis verzending vanaf €50,00
  • Gratis ruilen en retourneren binnen NL
  • Bespaar tot 70% op aanbiedingen
  • 14 dagen bedenktijd

 

Contact

BioPharMedioil BV
T.+31(0)85-0605447
E. www.info@medicaloil.nl 

Bank: NL17 SNSB 0947 9620 34
BTW-nummer: NL.857476403.B01
Kamer van Koophandel: 68509405

Algemene voorwaarden

DUURZAAMHEIDSCERTIFICAAT VEZELHENNEP!

Wat is het duurzaamheidscertificaat vezelhennep?
Het duurzaamheidscertificaat vezelhennep is gebaseerd op een certificatieschema, dat waarborgen biedt over de wijze waarop vezelhennep wordt geproduceerd. Medical-oil - system  is een gecertificeerd systeem om medicinale cannabis te produceren en daarvoor een kwaliteitssysteem heft geïntroduceerd om Medioil te produceren, analyseren en te distribueren.

European Industrial Hemp Association

Certificeringsregelingen
Het schema is door de Staatssecretaris van Economische Zaken erkend als een gelijkwaardige praktijk in het kader van de directe steun aan de landbouw. Deze erkenning is gebaseerd is op een artikel in de EU-verordening m.b.t. de rechtstreekse betalingen aan de landbouw: artikel 43, derde lid, van Verordening (EU) nr. 1307/2013. In Nederland zijn er drie certificeringsregelingen die erkend zijn als gelijkwaardige praktijk: het akkerbouw-strokenpakket (inclusief Vogelakker), het Veldleeuwerikpakket en het pakket vezelhennep.

Vezelhennep legaal geteeld
Hoewel het tot dezelfde plantenfamilie behoort is de vezelhennepplant niet dezelfde plant als de cannabis of wietplant. Het grote verschil  is dat je van de vezelhennepplant niet high kan worden van de hallucinerende stof THC. De vezelhennepplant kan dan ook legaal geteeld worden in onder andere ons eigen Nederland.

De officiële publicatie van het pakket vezelhennep
De officiële publicatie van het pakket vezelhennep vond plaats in de Staatscourant van 6 april 2016, nr. 17062: Kennisgeving van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 24 maart 2016 nr. ELVV/16043244 ingevolge artikel 2.19, tweede lid, Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB. 2. Waarom heeft de overheid het “pakket vezelhennep” geaccepteerd als gelijkwaardige praktijk? Het certificatieschema, dat de basis vormt van het “pakket vezelhennep”, is ontwikkeld is door de Nederlandse Vereniging voor Vlas en Hennep, Vlas en Hennep.NL. Deze vereniging heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken verzocht om het schema te erkennen als gelijkwaardige praktijk. Hierbij speelden een aantal overwegingen een rol.

1. Vezelhennep is een milieuvriendelijke teelt.
Het gewas kan geteeld worden zonder de inzet van gewasbeschermingsmiddelen gedurende het teeltseizoen en het gewas vraagt ook geen verdere teelthandelingen, zodat het een rustgebied kan zijn voor vogels en (zoog)dieren.

2. Hennep producten
Vezelhennep is een hernieuwbare grondstof voor allerlei materialen met toepassingen in de bouw, de automobielindustrie etc. Hennepproducten dragen bij aan de langjarige opslag van broeikasgassen. Om zeker te zijn dat de hennep in het bovengenoemde afzetkanaal terecht komt, is het nodig dat de teler een contract afsluit met een eerste verwerker. Een eerste verwerker produceert hennepvezels en houtige stengeldelen.

3. Gelijkwaardige praktijk
Wat wordt daarmee bedoeld, teelt van vezelhennep als gelijkwaardige praktijk? Om in aanmerking te komen voor directe steun dient de landbouwer zich te houden aan de vergroeningsvoorwaarden. Een van die voorwaarden is het Ecologisch Aandachtsgebied (EA). Dit gaat om een oppervlakte van het bedrijf van ten minste 5%. Deze verplichting kan worden ingevuld door deelname aan het certificatieschema Duurzaamheidscertificaat Vezelhennep. Daarbij wordt een wegingsfactor van 0,3 toegepast. 2 Eén hectare vezelhennep telt mee als 0,3 ha EA. Een voorbeeld: een bedrijf van 60 ha moet ten minste 5% (3 ha) EA aanleggen. Als dat gebeurt met vezelhennep dan gaat het om de volgende minimale oppervlakte: 3 ha gedeeld door 0,3 is 10 ha.

    

4. Ecologische Aandachtsgebied (EA)
Als een teler kiest voor hennepteelt als gelijkwaardige praktijk voor de invulling van de EA, mag hij deze invulling dan combineren met een andere maatregelen ter invulling van de EA, bijvoorbeeld de inzaai van veldbonen of luzerne of de teelt van groenbemesters na het hoofdgewas? Deze combinatie van invullingen is niet toegestaan. De teler van vezelhennep die gebruik maakt van het Duurzaamheidscertificaat Vezelhennep, vult zijn verplichtingen met betrekking tot Ecologische Aandachtsgebied (EA) volledig in met de voor dit certificaat voorgeschreven maatregelen, dat wil zeggen volledig met hennep. Daarnaast dient hij volgens de daarvoor geldende regels invulling te geven aan de vergroeningseisen “gewasdiversificatie” en “blijvend grasland”.

5. Duurzaamheidscertificaat Vezelhennep
De vezelhennepteler die meedoet aan het certificatieschema Duurzaamheidscertificaat Vezelhennep, moet een contract afsluiten met een hennepverwerker. Hoe werkt dat? De teler sluit voor de productie en levering van de benodigde oppervlakte hennep een contract af met een eerste verwerker van vezelhennep. Deze verwerker moet lid zijn van Vlas en Hennep.NL. Deze vereniging is namelijk de eigenaar van het certificatieschema. De hennepverwerkers zijn Dun Agro en Hempflax.  Zij hebben van Vlas en Hennep.NL toestemming om het certificatieschema toe te passen. Vlas en Hennep.NL heeft Control Union Certifications te Zwolle aangewezen als certificerende instelling. Het contract wordt uiterlijk op de laatste dag voor de indiening van de Gecombineerde Opgave, dat is op 15 mei, door beide partijen ondertekend. Later ondertekenen – in de zogenaamde kortingsperiode – kan ook nog, maar dan wordt er een korting op de steun toegepast. De kortingsperiode loopt van 16 mei tot en met 9 juni.

6. Wat moet er in het contract worden vastgelegd?
De bepalingen die gelden voor het Duurzaamheidscertificaat Vezelhennep, inclusief de bereidheid mee te werken aan controles door Control Union Certifications, moeten onderdeel uitmaken van het contract of een document dat aan het contract is toegevoegd. In het contract moet staan dat de teelt plaatsvindt binnen het kader van het Duurzaamheidscertificaat Vezelhennep met het oog op de winning van hernieuwbare grondstoffen. 3

7. Geen gewasbeschermingsmiddelen toegepast
Meer concreet, wat zijn de bepalingen die gelden voor de teelt van de vezelhennep? De eisen t.a.v. de teelt zijn als volgt. Op het perceel waarop de hennep wordt geteeld, worden tussen het moment van zaaien en het moment van oogsten geen gewasbeschermingsmiddelen toegepast. In dezelfde periode worden op het betreffende perceel geen teeltwerkzaamheden verricht (bijvoorbeeld schoffelen of bemesten) en vindt geen beregening plaats. Een andere voorwaarde is dat de hennep wordt geteeld op een perceel waarop in het voorgaande jaar geen hennep is geteeld.

8. Hoe is de controle ingericht?
Het duurzaamheidscertificaat heeft de vorm van een groepscertificaat. Dit groepscertificaat wordt afgegeven per verwerker. De telers van één verwerker, die meedoen aan het certificatieschema en voldoen aan de voorwaarden, vormen samen de groep. Het vertrekpunt voor de controles van Control Union Certifications ligt bij de verwerker. Een teeltbegeleider van de verwerker is verantwoordelijk voor de controles bij de teler. Dit gebeurt aan de hand van een checklist. Steekproefsgewijs vindt er ook controle door Control Union Certifications bij telers plaats.

9. Control Union Certifications
Control Union Certifications controleert bij de verwerker of het kwaliteitsmanagementsysteem dat de verwerker hanteert, waarborgt dat wordt voldaan aan de eisen die voor het certificaat gelden. Daarnaast doet RVO de administratieve controles op de gecombineerde opgave die toch al voor de hennepteelt gebruikelijk zijn. Gecontroleerd wordt of de teler zich heeft aangemeld voor het “pakket vezelhennep”, en verder zijn er de gebruikelijke controles m.b.t. het gebruikte zaaizaad en het THC-gehalte.

Voor de controles in het veld wordt de NVWA ingeschakeld. Ook de controle op de voorwaarde dat de hennep wordt geteeld op een perceel waarop in het voorgaande jaar geen hennep is geteeld, gebeurt door RVO aan de hand van de gegevens van de gecombineerde opgave.

10. Verplichtingen m.b.t. het bewaren van het contract
De teler, evenals de verwerker, bewaren het contract gedurende 5 jaar in hun administratie.

11. Aanmelden vezelhenneptelers
Hoe meldt de teler van vezelhennep zich aan voor het Duurzaamheidscertificaat Vezelhennep? De aanvraag van het certificaat bij Vlas en Hennep.NL gebeurt door de verwerker, die lid is van Vlas en Hennep.NL (zie ook vraag 5). Het certificaat heeft de vorm van een groepscertificaat. De teler die in aanmerking wil komen voor deelname binnen dit groepscertificaat, geeft dit op twee manieren aan: 1. in het contract met de verwerker en 2. in de gecombineerde opgave bij RVO. 4

12. Wie krijgt het certificaat?
Als alle controles zijn afgerond en vastgesteld is dat aan de voorwaarden is voldaan, ontvangt de verwerker het groepscertificaat. Daarbij gevoegd is een lijst van alle telers die aan de voorwaarden van het certificaat voldoen. Deze telers ontvangen vervolgens van de verwerker bericht dat ze onder het certificaat vallen.

13. vergroeningseisen
Hennep en daarna een groenbemester om aan de vergroeningseisen te voldoen, hoe zijn de regels? Evenals in 2016 is het in 2017 mogelijk om een groenbemester te telen na de hoofdteelt hennep en op die manier, namelijk door de teelt van een groenbemester, te voldoen aan de verplichtingen m.b.t. het Ecologisch Aandachtsgebied. Gekozen moet worden voor een mengsel van groenbemesters, in te zaaien na de hennepoogst, maar voor 1 oktober.

14. Tien weken na de oogst van het hoofdgewas
Ook kan gekozen worden voor gras als ondervrucht. Voor hennep, evenals voor vezelvlas, gelden er 2 uitzonderingen t.o.v. andere gewassen. In de nateelt mogen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, terwijl dat niet is toegestaan als de hoofdteelt een ander gewas is. Ook geldt na de teelt van vlas en hennep de 10 weken-eis niet. De 10 weken-eis houdt in dat de groenbemester niet eerder mag worden vernietigd dan na 10 weken na de inzaai van het mengsel van groenbemesters, of, in het geval dat een onderzaai van grassen is toegepast, 10 weken na de oogst van het hoofdgewas.

Medicaloil-Magazine-71117.1938-RL
http://eiha.org/

 

De stichtingen Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten heeft  gedragsregels publieksreclame voor zelfzorggeneesmiddelen, medische (zelfzorg)hulpmiddelen en gezondheidsproducten. Helaas mogen wij vanwege de EU claimverordening (nog)  niet volledig uitleggen waarvoor CBD producten gebruikt kunnen worden.